Pravilnik AO Litija

PRAVILNIK

Alpinističnega odseka Litija

Marec 2009 Izdaja 2   

Vsebina

  

I. Splošne določbe

II. Dejavnost AO

III. Sodelovanje z drugimi organizacijami

IV. Zastopanje in predstavljanje AO

V. članstvo in strokovna usposobljenost članov AO

VI. Alpinistična šola in njeno izvajanje

VII. Organi AO 

VIII. Pravice in dolžnosti članov AO in tečajnikov

IX. Financiranje in upravljanje s premoženjem AO

X. Materialna sredstva AO

XI. Interna članarina

XII. Končne določbe

 

 

I. Splošne določbe

1. člen

Alpinistični odsek Litija (v nadaljevanju AO) goji alpinistično in športno plezalno dejavnost v sklopu Planinskega društva Litija (v nadaljevanju PD).

2. člen

AO se organizira in deluje v skladu z vsemi akti Planinske zveze Slovenije (v nadaljevanju PZS), ki se nanašajo na alpinistično in športno plezalno dejavnost.

3. člen

Ta pravilnik velja za člane alpinističnega odseka Litija in vse prisotne pri dejavnostih in akcijah v organizaciji alpinističnega odseka Litija.

 

S temi pravili določamo:
 • dejavnost AO Litija,
 • sodelovanje z drugimi organizacijami,
 • zastopanje in predstavljanje AO,
 • notranjo organiziranost AO,
 • pravila alpinistične šole (v nadaljevanju AŠ),
 • organe AO, njihovo delovno področje in njihova medsebojna razmerja, način volitev organov ter njihovo mandatno dobo,
 • pravice in dolžnosti članov AO,
 • financiranje AO in način opravljanja nadzora nad razpolaganjem s finančnimi in drugimi materialnimi sredstvi.

 

II. Dejavnost AO

4. člen

Dejavnosti AO so naslednje:
 • organiziranje in izvajanje alpinistične in športno plezalne dejavnosti,
 • organiziranje alpinističnih tur, srečanj, tekmovanj in drugih oblik alpinističnega in športno plezalnega delovanja,
 • vzgoja in izobraževanje o vseh oblikah alpinističnega in športno plezalnega delovanja,
 • opravljanje drugih dejavnosti, ki so v interesu alpinistične, športno plezalne in gorsko reševalne dejavnosti.
 

III. Sodelovanje z drugimi organizacijami

5. člen

Z namenom uresničevanja skupnih interesov se AO povezuje z drugimi planinskimi društvi in alpinističnimi odseki znotraj le-teh.

 

IV. Zastopanje in predstavljanje AO

6. člen

AO v pravnem prometu z drugimi zastopa PD v svojem imenu in za svoj račun.

7. člen

Načelnik AO zastopa in predstavlja AO.

V primeru odsotnosti ali zadržanosti načelnika AO, opravlja njegove naloge namestnik načelnika AO v skladu s pooblastili načelnika AO.
 

V. članstvo in strokovna usposobljenost članov AO

8. člen

član AO je vsak mlajši pripravnik, starejši pripravnik, alpinist ali alpinistični inštruktor, ki je opravljal AŠ v okviru AO in ima plačano članarino za tekoče leto. člani AO so tudi osebe, ki si status na AO pridobijo po 18. členu in imajo plačano članarino za tekoče leto. V začetku leta, dokler se ne zaključi s pobiranjem članarine za tekoče leto, velja plačana članarina za preteklo leto.

9. člen

člani AO se glede na strokovno usposobljenost s področja alpinistične dejavnosti delijo na mlajše pripravnike, starejše pripravnike, alpiniste in alpinistične inštruktorje, s področja športno plezalne dejavnosti pa na mlajše in starejše pripravnike športnega plezanja, športne plezalce ter inštruktorje športnega plezanja.

10. člen

Gorski vodniki in gorski reševalci, ki so člani AO, so pri alpinističnih dejavnostih, za katerimi ne stojita Zveza gorskih vodnikov Slovenije (v nadaljevanju ZGVS) in Gorska reševalna služba (v nadaljevanju GRS), dolžni upoštevati ta pravila in sicer glede na status, ki jim je bil nazadnje priznan v AO.

11. člen

Alpinistični tečajnik (v nadaljevanju tečajnik) je vsak član PD, ki obiskuje AŠ ali jo je obiskoval v preteklosti in še ni potekel rok, v katerem je dolžan napredovati na strokovno raven mlajšega pripravnika.

Tečajniška doba je praviloma eno leto in se uspešno zaključi z napredovanjem na strokovno raven mlajšega pripravnika. Pogoji za napredovanje so:

 • opravljena alpinistična šola,
 • opravljen teoretični in praktični preizkus znanja,
 • opravljenih vsaj 5 vzponov v kopni skali, katerih skupna višina je 1500 m,
 • uradni sprejem med člane odseka.

Izjemoma lahko svet alpinistov odseka podaljša status tečajniku za največ eno leto po končani alpinistični šoli, ki jo je obiskoval.

Tečajnik izgubi status tečajnika, kadar:

 • ne napreduje v času enega leta po končani AŠ, ki jo je obiskoval,
 • izstopi iz AO ali PD,
 • mu na podlagi kršitve pravil takšno kazen izreče častno razsodišče AO.

12. člen

Mlajši pripravnik postane vsak tečajnik, ki izpolnjuje pogoje, navedene v prejšnjem členu.

Pripravniška doba na tej stopnji traja praviloma eno leto in praviloma ne več kot dve leti. Uspešno se zaključi z napredovanjem na strokovno raven starejšega pripravnika.

 

Pogoji za napredovanje so:

 • uspešno opravljen praktični izpit iz zimske tehnike,
 • opravljenih vsaj 15 vzponov v kopni skali, od tega morajo biti vsaj 3 daljši od 500 m,
 • opravljenih vsaj 15 zimskih vzponov, od tega vsaj 5 plezalnih (grape, slapovi, skupaj vsaj 500m),
 • potrdilo sveta alpinistov o zadostitvi pogojev za napredovanje.
 

Mlajši pripravnik izgubi status, kadar:

 • izstopi iz AO ali PD,
 • mu na podlagi kršitve pravil takšno kazen izreče častno razsodišče AO.
 • če po dveh letih pripravništva ne izpolnjuje pogojev za napredovanje
 

O nadaljnem statusu mlajšega pripravnika odloča SAO.

Možnosti so naslednje:

 • vrne se na status tečajnika in se mu priporoča poslušanje posameznih tem alpinistične šole
 • ohrani naziv mlajšega pripravnika npr. po zaslugi prispevka na drugih (neplezalskih) področjih odseka ali društva. Lahko se mu omejijo nekatere pravice na plezalskem področju.

13. člen

Starejši pripravnik postane vsak mlajši pripravnik, ki izpolnjuje pogoje, navedene v prejšnjem členu.

Pripravniška doba na tej stopnji traja praviloma eno leto do dve leti in praviloma ne več kot tri leta.Doba se uspešno zaključi z napredovanjem na strokovno raven alpinista. Pogoji za napredovanje so:

 • polnoletnost kandidata,
 • kandidat spoštuje in izvaja določila častnega kodeksa slovenskih planincev, tega pravilnika in alpinističnega pravilnika,
 • kandidat je predlagan s strani AO,
 • kandidat se je v zadnjih dveh letih aktivno udeleževal akcij (skupne ture, alpinistična šola, delovne akcije) AO,
 • kandidat vsaj dve leti aktivno pleza (tečajniška doba ni vključena),
 • kandidat je sposoben samostojnega vodenja naveze v IV+ (štiri plus) po UIAA lestvici,
 • kandidat je opravil 30 vzponov v kopni skali , od tega vsaj 5 vzponov dolžine najmanj 500 m,
 • kandidat je opravil vsaj 2 vzpona v kopni skali, dolžine vsaj 500 m, v navezi z mlajšim ali starejšim pripravnikov menjaje v vodstvu,
 • kandidat je opravil 15 zimskih pristopov ali turnih smukov,
 • kandidat je opravil 10 plezalnih zimskih vzponov (slapovi, grape), od tega vsaj 5 dolžine najmanj 100m.
 • kandidat je opravil pristop nad 3500 m.n.m.
 • kandidat je opravil ledeniški tečaj
 • uspešno opravljen izpit pred izpitno komisijo, ki jo določi KA PZS,
 • potrdilo sveta alpinistov o zadostitvi pogojev za napredovanje.
 

Starejši pripravnik izgubi status, kadar:

 • izstopi iz AO ali PD,
 • mu na podlagi kršitve pravil takšno kazen izreče častno razsodišče AO.
 • če po treh letih pripravništva na tej stopnji ne pristopi k opravljanju izpita za napredovanje
 

O nadaljnem statusu starejšega pripravnika odloča SAO. Možnosti so naslednje:

 • vrne se na status mlajšega pripravnika
 • ohrani naziv starejšega pripravnika npr. po zaslugi prispevka na drugih (neplezalskih) področjih odseka ali društva.Lahko pa se mu omejijo nekatere pravice na plezalskem področju.

14. člen

Alpinist postane vsak starejši pripravnik, ki izpolnjuje pogoje, navedene v prejšnjem členu.

Kandidatom, ki prvič pristopajo k izpitu KA, plača kotizacijo AO oz. PD.

15. člen

Kandidat za alpinističnega inštruktorja je tisti alpinist, ki:

 • je predlagan s strani AO,
 • sodeluje pri vzgojnem delu v AO,
 • je zadnje leto registriran alpinist,
 • izpolnjuje pogoje, ki jih določa KA.

Kandidat postane alpinistični inštruktor, ko uspešno opravi izpit pred komisijo, ki jo določi KA.

16. člen

Pri pogojih za napredovanje so možne izjeme, ki jih dovoli svet alpinistov z dvotretjinsko večino.

17. člen

Alpinist ali alpinistični inštruktor, ki zadnji dve leti ni registriran pri KA, je neaktiven.

18. člen

Oseba, ki ni opravljala AŠ na našem AO, želi pa postati naš član, se mora s pisno prošnjo obrniti na svet alpinistov odseka. Prošnji mora biti priloženo potrdilo AO, kjer je obiskoval AŠ, o stopnji usposobljenosti, ki jo je dosegel na AO. Poleg tega mora opraviti tudi praktični izpit iz vrvne tehnike.

19. člen

Vsak član AO lahko na sestanku AO s pisno izjavo izstopi iz AO.

 

VI. Alpinistična šola in njeno izvajanje

20. člen

Alpinistično šolo vodi alpinistični inštruktor, ki ga potrdi svet alpinistov AO. Vodja AŠ mora podati plan poteka šole in finančno konstrukcijo, ki ju svet alpinistov lahko dopolni ali zavrne. Izjemoma lahko vodi AŠ tudi izkušen alpinist, ki ga potrdi svet alpinistov AO. Na zboru članov AO vodja AŠ poda poročilo AŠ.

21. člen

Ob vstopu v alpinistično šolo tečajnik s podpisom potrdi, da je seznanjen s pravili AO. Pristopna izjava ga obvezuje k upoštevanju tega pravilnika. V kolikor tečajnik še ni polnoleten, mora njegovo pristopno izjavo podpisati tudi eden izmed staršev oz. skrbnikov.

22. člen

Tečajnik opravi alpinistični šolo, če v enemu letu, kolikor praviloma traja AŠ, posluša najmanj 70% predavanj in se udeleži najmanj 70% skupnih tur v okviru alpinistične šole AO ter uspešno opravi teoretični in praktični izpit AŠ.

Udeležbo evidentira vodja AŠ.

23. člen

Vodja AŠ vsaj teden dni pred akcijo, ki je namenjena tečajnikom, le-te obvesti o obvezni in priporočljivi opremi. Pred pričetkom akcije se pregleda obvezna oprema tečajnikov in se po potrebi dopolni. če tečajnik nima obvezne opreme, mu vodja skupne ture lahko prepove udeležbo na akciji.

 

VII. Organi AO

24. člen

Delo na AO opravljajo naslednji organi:

 • zbor članov AO (ZčO),
 • svet alpinistov AO (SAO),
 • nadzorni odbor AO (NOO),
 • častno razsodišče AO (čRO),
 • načelnik AO,
 • namestnik načelnika AO,
 • vodja alpinistične šole,
 • blagajnik AO,
 • gospodar AO,
 • tajnik AO,

25. člen

Zbor članov odseka je najvišji organ AO.

Zbor članov AO sestavljajo vsi alpinistični inštruktorji, alpinisti ter mlajši in starejši pripravniki, ki so člani AO. Zboru lahko prisostvujejo tečajniki in drugi vabljeni posamezniki, ki pa ne sodelujejo pri odločanju.

Zbor članov AO sklicuje načelnik odseka oziroma v njegovi odsotnosti njegov namestnik. Zbor se sklicuje vsaj enkrat letno in sicer vsaj 14 dni pred napovedanim datumom. Načelnik je dolžan sklicati ZčO na pisno zahtevo vsaj tretjine članov ZčO.

Zbor vodi načelnik AO. V njegovi odsotnosti lahko za vodenje zbora pooblasti svojega namestnika ali drugega člana SAO.

Zbor članov AO odloča z večino glasov navzočih članov zbora AO.

Zbor članov AO je sklepčen, če je ob predvidenem začetku navzoča najmanj polovica članov. V nasprotnem primeru se začetek preloži za 30 minut, nakar je zbor sklepčen, če je prisotnih vsaj 10 članov.

 

Zbor članov odseka je pristojen, da:

 • voli vse organe, razen načelnika AO z enoletnim mandatom:
 • voli načelnika s štiriletnim mandatom
 • razpravlja in odloča o letnih poročilih načelnika, blagajnika, gospodarja in vodje šole,
 • sprejema pravila odseka in njihove dopolnitve,
 • sprejema program dela ter finančni načrt,
 • odloča o prenehanju delovanja AO,
 • odloča o predlogih, pobudah, prošnjah svojih članov.
 

26. člen

Svet alpinistov AO sestavljajo vsi alpinistični inštruktorji in alpinisti, prisotni na rednem ali izrednem sestanku AO.

Svet alpinistov je sklepčen, če so na sestanku prisotni vsaj trije člani SAO. Odločitve sprejema z navadno večino.

Za odobritev izjemnih napredovanj iz 16. člena tega pravilnika mora SAO odločati z dvotretjinsko večino ob prisotnosti vsaj šestih članov SAO.

Svet alpinistov AO je pristojen, da:

 • izvršuje sklepe zbora AO,
 • izvršuje program dela,
 • izvaja finančni načrt,
 • skrbi za izvajanje dejavnosti AO,
 • preverja pogoje za napredovanje članov AO,
 • daje častnemu razsodišču v obravnavo kršitelje pravilnika,
 • na predlog načelnika obravnava lažje kršitve pravilnika in izreče opomin,
 • na predlog načelnika obravnava lažje kršitve pravilnika in izreče prepoved plezanja do odločitve častnega razsodišča o tej zadevi,
 • oblikuje izpitno komisijo za izpite po AŠ,
 • izbere in potrdi vodjo AŠ,
 • odloča o izjemnih napredovanjih po 16. členu tega pravilnika.

27. člen

Nadzorni odbor ima tri člane, ki jih izvoli zbor članov AO. Eden opravlja funkcijo predsednika NO, ostala dva pa sta člana. Vse odločitve sprejemajo z navadno večino, odločitve NO lahko sprejema le ob polni sestavi.

NO je za svoje delo odgovoren zboru članov AO. člani NO ne morejo biti istočasno tudi člani drugih organov AO. članom NO mora biti dostopno celotno gradivo v okviru AO. NO poroča o svojih ugotovitvah zboru članov AO in o njih sproti obvešča svet alpinistov.

 

Nadzorni svet je pristojen, da:

 • spremlja in nadzoruje delo vseh organov AO, zlasti gospodarsko in finančno poslovanje.
 • daje častnemu razsodišču v obravnavo kršitelje pravilnika,
 • zadrži izvajanje odločb, ki niso v skladu s pravilnikom,
 • izdela letno poročilo o svojem delovanju in ga predstavi ZčO.

28. člen

častno razsodišče (v nadaljevanju čR) ima tri člane(dva alpinista in en pripravnik), ki jih izvoli zbor članov AO. Eden opravlja funkcijo predsednika čR ostala dva pa sta člana. Vse odločitve sprejemajo z navadno večino ob prisotnosti vseh članov. čR je odgovorno direktno ZčO. člani čR ne morejo biti istočasno tudi člani drugih organov AO.

 

častno razsodišče je pristojno, da:

 • obravnava vse zadeve, ki jim jih izročijo organi AO v skladu z njihovimi pooblastili,
 • izreka disciplinske ukrepe kršiteljem upravnih listin in pravilnikov AO,
 • zadrži izvajanje odločb, ki niso v skladu z ustavo, zakoni RS, upravnimi listinami AO in pravilniki AO,
 • izdela letno poročilo o svojem delovanju in ga predstavi ZčO.
 

čR mora sprejeti svojo odločitev najkasneje 14 dni po posredovani prijavi kršitve.

čR lahko izreče naslednje ukrepe:

 • javni opomin,
 • prepoved opravljanja funkcije za največ dve leti,
 • izključitev iz AO,
 • uvedba disciplinskega postopka s strani ustreznega organa matičnega PD.
 

Izključitev iz AO še ne pomeni izključitve iz PD, izključitev iz PD pa samodejno povzroči tudi izključitev iz AO.

član AO se zoper sklep čR lahko pritoži zboru alpinistov v roku 30 dni od vročitve pisnega sklepa. O pritožbi odloča zbor članov AO na prvi seji. Do tedaj je v veljavi odločitev čR.

29. člen

Načelnik AO:

 • vodi in zastopa AO,
 • organizira in vodi redne tedenske sestanke AO,
 • se udeležuje rednih mesečnih sestankov upravnega odbora PD,
 • se udeležuje občnega zbora PD,
 • se udeležuje zbora načelnikov KA in Komisije za športno plezanje,
 • skrbi, da delo na AO poteka tekoče,
 • nadzira delo članov vodstva,
 • skliče redni in izredni ZčO,
 • odobri izplačilo sredstev iz blagajne AO,
 • poda kršitve tega pravilnika v obravnavo čR ali SAO.

30. člen

Namestnik načelnika AO:

 • nadomešča načelnika AO v vseh njegovih funkcijah, če ga načelnik pooblasti
 • vodi sestanke AO v odsotnosti načelnika AO

31. člen

Vodja alpinistične šole:

 • vodi alpinistično šolo,
 • skrbi, da delo šole poteka tekoče,
 • izdela plan poteka šole in finančno konstrukcijo.

32. člen

Blagajnik AO:

 • vodi blagajno AO,
 • izplačuje sredstva iz blagajne na podlagi podpisa načelnika AO na računu ali zahtevku,
 • izdela poročilo za nadzorni odbor.
 • pobira članarino.

33. člen

Gospodar AO:

 • vodi evidenco o opremi AO,
 • skrbi za izposojo opreme,
 • skrbi za brezhibno stanje opreme,
 • nabavlja novo opremo po sklepu SAO,
 • izdela letno poročilo za NO.

34. člen

Tajnik AO:

 • je prisoten na vsakem sestanku AO, če ne utegne, mora za svoje naloge pooblastiti drugega člana AO,
 • na sestankih zapisuje pomembnejše sklepe,
 • ureja registracije, statistična poročila, podatke o vzponih,
 • izpolnjuje obrazce za letna poročila PZS,

VIII. Pravice in dolžnosti članov AO in tečajnikov

35. člen

Osnovne pravice članov AO so:

 • glasovanje,
 • povračilo stroškov izobraževanja, po sklepu sveta alpinistov,
 • povračilo stroškov za prijavnine na tekmovanjih glede na dosežen rezultat (uvrstitev v 1. tretjino - v celoti, v 2. tretjino - polovično, v 3. tretjino - stroškov se ne povrne), potrebna je predhodna odobritev SAO
 • biti voljen v organe AO.

36. člen

Osnovne dolžnosti članov AO so:

 • plačilo članarine za tekoče leto,
 • sodelovanje na delovnih akcijah,
 • sodelovanje na skupnih turah,
 • sodelovanje na sestankih AO,
 • ustrezno ravnanje z izposojeno opremo,
 • skrb za dobrobit AO.
 • Alpinist mora v tekočem letu opraviti vsaj tri vzpone s tečajnikom ali mlajšim pripravnikom
 • Starejši pripravnik mora v tekočem letu opraviti vsaj tri vzpone z mlajšim pripravnikom ali tečajnikom pod pogoji, ki jih določa 39. člen
 • Zadnji dve točki sta pogoj za registracijo pri KA

37. člen

Tečajnik sme:

 • do uspešno opravljenega teoretičnega in praktičnega izpita plezati v gorah le v navezi z alpinistom, ki je član AO Litija in z dovoljenjem vodje šole,
 • po uspešno opravljenem teoretičnem in praktičnem izpitu plezati v gorah le z alpinistom,
 • plezati v gorah v navezi s starejšim pripravnikom le na skupnih turah AO in z dovoljenjem vodje skupne ture pod pogojem, da je v isti smeri prisoten alpinist AO Litija,
 • plezati v plezalnih vrtcih z dovoljenjem vodje šole in le smeri, ki niso daljše od enega raztežaja,
 • plezati daljše športno plezalne smeri v navezi z vsaj enako usposobljenim soplezalcem z dovoljenjem vodje šole ter po uspešno opravljenem praktičnem in teoretičnem izpitu,
 • plezati v tujih gorah le v navezi z alpinistom in z dovoljenjem vodje šole.
 

Tečajnik izrecno ne sme:

 • solirati,
 • plezati nenavezan smeri, težjih od III+ (tri plus) po UIAA lestvici  

38. člen

Mlajši pripravnik sme:

 • plezati v gorah v navezi z alpinistom,
 • plezati v gorah v navezi s starejšim pripravnikom in z dovoljenjem sveta alpinistov,
 • plezati v gorah v navezi z mlajšim pripravnikom in z dovoljenjem sveta alpinistov,
 • plezati v tujih gorah v navezi z alpinistom,
 • plezati v tujih gorah v navezi s starejšim pripravnikom in z dovoljenjem sveta alpinistov,
 • plezati športno plezalne smeri z vsaj enako usposobljenim soplezalcem.(do dolžine 30m)
 

Mlajši pripravnik izrecno ne sme:

 • solirati,
 • plezati nenavezan smeri, težjih od IV (štiri) po UIAA lestvici.
 • plezati nenavezan, če ni polnoleten

39. člen

Starejši pripravnik sme:

 • plezati v gorah v navezi z alpinistom,
 • plezati v gorah v navezi s starejšim pripravnikom smeri do težavnosti V+ (pet plus) po UIAA lestvici,
 • plezati v gorah v navezi s starejšim pripravnikom smeri težje od V+ (pet plus) po UIAA lestvici in z dovoljenjem sveta alpinistov,
 • plezati v gorah z mlajšim pripravnikom z dovoljenjem sveta alpinistov,
 • izjemoma plezati v gorah s tečajnikom na skupnih turah AO in z dovoljenjem vodje skupne ture pod pogojem, da je v isti smeri prisoten alpinist AO Litija.
 

Starejši pripravnik izrecno ne sme:

 • solirati.

40. člen

Alpinist ali alpinistični inštruktor sme plezati s komerkoli v okviru prej navedenih omejitev. Solira na lastno odgovornost in le v primeru, če s tem ne ogroža drugih članov AO ali tečajnikov.

 

IX. Financiranje in upravljanje s premoženjem AO

41. člen

AO lahko pridobiva sredstva za svoje delovanje:

 • s strani PD po finančnem planu PD,
 • s strani PD za posebne namene,
 • z darili in prispevki podpornih članov, simpatizerjev in sponzorjev,
 • z dodeljenimi sredstvi od občine ali drugi državnih organizacij,
 • s šolnino za alpinistično šolo,
 • s skupnimi delovnimi akcijami,
 • z interno članarino

42. člen

AO mora zagotavljati podatke o svojem finančnem poslovanju v obliki poročil blagajnika ter o svojem materialnem stanju v obliki poročil gospodarja. Javnost finančno materialnega poslovanja je zagotovljena s pravico do vpogleda članov AO v finančno materialno dokumentacijo.

43. člen

AO ima za potrebe alpinistične šole odprt poseben sklad, ki se vodi ločeno od ostalih sredstev AO. Po zaključeni alpinistični šoli se neporabljena sredstva s sklada šole prenesejo na skupna sredstva.

44. člen

Odredbodajalec za izdatke alpinistične šole po finančnem planu šole je vodja alpinistične šole. Za izdatke alpinistične šole, ki niso vsebovani v finančnem planu alpinistične šole, mora dobiti soglasje sveta alpinistov.

45. člen

Odredbodajalec za izdatke AO je načelnik AO. Za izplačila nad 100eur mora načelnik pridobiti soglasje sveta alpinistov.

46. člen

S finančnimi sredstvi upravlja blagajnik AO

 

X. Materialna sredstva AO

47. člen

AO pridobiva materialna sredstva za svoje delovanje:

 • z nakupom iz lastnih finančnih sredstev,
 • kot darila ali prispevke članov, podpornih članov, simpatizerjev in sponzorjev.

48. člen

Za nabavo, vzdrževanje in izposojo materialnih sredstev skrbi gospodar AO. Vse stroške, ki bodo nastali ob izvajanju teh dolžnosti mora predhodno odobriti načelnik AO oz. SAO v skladu s 45. členom.

49. člen

Vsi aktivni člani in tečajniki AO Litija imajo pravico do izposoje materialnih sredstev AO, ki imajo lastnost, da se uporabljajo v alpinistični ali plezalni tehniki (v nadaljevanju oprema). Vsa oprema se izposoja za čas, ki ga določi gospodar.

50. člen

člani AO, ki zberejo v predhodnem letu največje število točk za opravljene vzpone pridobijo pravico, da jim gospodar AO z odobritvijo SAO izposodi določen kos opreme za nedoločen čas. Minimalno število točk za pridobitev te pravice enkrat letno določi ZčO vrstni red pa teče padajoče. člani še točkujejo po pravilih priloge A tega pravilnika.

51. člen

Starejši pripravniki, alpinisti in alpinistični inštruktorji imajo pravico do izposoje določenega kosa opreme za nedoločen čas. Prošnjo oddajo tajniku ali načelniku AO, ki jo morata v odločitev posredovati SAO. SAO je dolžan prošnjo rešiti v roku 14 dni in mora svojo odločbo v pisni obliki izročiti: 1×načelniku AO, 1×gospodarju AO in 1×prosilcu.

52. člen

SAO lahko članu AO v obliki nagrade dodeli določen kos opreme v izposojo za nedoločen čas, na podlagi zaslug pri delu v AO. SAO mora nagrado potrditi z dvotretjinsko večino. SAO mora svojo odločbo v pisni obliki izročiti: 1×načelniku AO, 1×gospodarju AO

53. člen

Alpinist, ki v preteklem letu ni opravil vsaj treh(3) vzponov s tečajnikom ali mlajšim pripravnikom nima pravic iz 50. člena.

54. člen

član AO, ki se v preteklem letu ni udeležil vsaj ene(1) skupne ture nima pravic iz 50. in 51. člena.

55. člen

članu AO ob izposoji opreme gospodar AO izroči v podpis dokument (Reverz) o izposoji opreme na katerem je natančno naveden naziv izposojene opreme, količina in rok izposoje.

56. člen

če član AO izposojene opreme ne vrne do roka, ki ga je določil gospodar AO prejme na dom obvestilo, da v najkrajšem možnem času vrne izposojeno opremo. če v roku 7 dni od prejema obvestila član ne vrne izposojene opreme je zagrešil kršitev pravilnika AO in gospodar preda zadevo v obravnavo SAO.

XI. Interna članarina

57. člen

Interna članarina se uvede za dobo enega leta, na podlagi sprejetega predloga na zboru članov (ZčO) z dvotretjinsko večino. Prav tako se na zboru članov odloča o višini interne članarine. Sredstva pridobljena z interno članarino se stekajo na skupna sredstva. Veljajo določbe IX. poglavja.

58. člen

članu AO se lahko oprosti plačilo interne članarine na podlagi zaslug, ki jih ima član AO za dobrobit odseka(npr. predavanja, dodelitev lastnega kosa opreme v last AO, itd.). O oprostitvi interne članarine odloča SAO.

59. člen

Za interno članarino veljajo določila 8.člena. član AO mora interno članarino poravnati v obdobju od sprejetja predloga iz 57.člena do naslednjega zbora članov. Neplačana interna članarina velja za kršitev tega pravilnika.

 

XII. Končne določbe

60. člen

Spremembe in dopolnitve tega pravilnika se sprejemajo po enakem postopku kot je bil sprejet ta pravilnik.

61. člen

Ta pravilnik začne veljati s sprejetjem na zboru članov AO 14.03.2009.

 

XIII. Spremembe in doplnila pravilnika

 

1.Izdaja :16.4.2005

2.Izdaja :14.3.2009

3.   člen: dodan stavek: "Ta pravilnik velja za člane alpinističnega odseka Litija in vse prisotne pri dejavnostih in akcijah v organizaciji alpinističnega odseka Litija."

45. člen: popravljen znesek iz 10.000SIT na 100eur

49. člen: spremenjeno besedilo iz "Vsi člani AO..." v "Vsi aktivni člani in tečajniki AO" 

 

 

     

Litija, 14.3.2009